Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

10:27
9769 33b2
10:24
9596 389c 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viamaliwa maliwa
10:24
6152 5471
10:23
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viamikrokosmos mikrokosmos

March 18 2017

21:29
1825 8083 500
Reposted fromerial erial viaemocjonalnykaleka emocjonalnykaleka
21:29
8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
21:28
Czas skupić się na prawdziwych przyjaciołach, a zapomnieć o tych, w których tylko fałsz i zakłamanie. Czas powiedzieć komuś żegnaj. Boli, ale to już nie ma sensu. Lepiej być blisko tych, co są szczerzy i potrafią w oczy mówić prawdę.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
21:28
Bowiem, ujmując tę rzecz jeszcze prościej,
a jest to temat sercu memu bliski:
nie ma jasności w temacie miłości!
Nie ma jasności - ale są przebłyski!
— Wojciech Młynarski, "Nie mam jasności w temacie Marioli"
Reposted fromcudoku cudoku vialikearollingstone likearollingstone
21:27
2050 2946 500
Reposted fromtron tron viaamie amie
21:26
9351 d94a 500
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viacoolenough coolenough
21:26
9084 e479 500
Reposted fromlafuene lafuene viainsanedreamer insanedreamer
21:25
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viamayamar mayamar
21:25
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamayamar mayamar

March 11 2017

14:06
3449 d7f9
Reposted fromhysterie hysterie viamollim mollim
14:03
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaMerrry98 Merrry98
14:03

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaMerrry98 Merrry98
14:03

March 04 2017

20:47
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
20:46
Reposted fromzielono zielono viaszydera szydera
20:46
4562 9e9f 500
Reposted fromyouuung youuung viachangecolour changecolour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl